Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van CRAAC met ondernemingsnummer BE0771.705.472 en maatschappelijke zetel te Eekstuk 6, 9030 Mariakerke (hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van CRAAC wordt geplaatst via shop.craac.be.

De website van CRAAC werd gecreëerd en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden (zie paragraaf 10: Intellectuele eigendom voor meer info) .

Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen, zoniet wordt de bestelling niet aanvaard. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden. Wij verkopen geen alcoholische dranken of producten die alcohol bevatten aan minderjarigen (-18 jaar).

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website zijn gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. 

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen, via het contactformulier op de website, ingeval van onduidelijkheid. 

 1. Aanbod en bestelling

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd cfr. overeenkomstig art. 9.

Kinderen (jonger dan 13 jaar) mogen onder geen enkele omstandigheid gebruik maken van onze diensten. Jongeren (tussen 13 jaar dan 18 jaar) mogen geen persoonlijke informatie doorsturen, of bestellingen plaatsen en kunnen dus enkel gebruik maken van de diensten van de website onder toezicht en goedkeuring van de ouders of voogd.
CRAAC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze website door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Producten worden enkel geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren na ontvangst van de betaling. Wij streven ernaar de goederen binnen de 10 werkdagen te versturen. Eventuele vertragingen in de leveringen of extreme weersomstandigheden met hoge temperaturen waardoor de chocolade kan smelten of verkleuren, zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met CRAAC voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier op de website of via het telefoonnummer +32 (0)486 11 10 39. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord. 

 1. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 6% BTW.

De prijzen van de verschillende producten worden uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief taksen en heffingen. De prijzen worden beschouwd als nettoprijzen en zijn exclusief portokosten.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik te wijzigen.

De producten worden evenwel gefactureerd in euro’s op basis van de op het ogenblik van de registratie van de bestelling geldende prijzen, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten.

De plaatsing van de bestelling impliceert de aanvaarding van de voor het gekozen product vermelde prijs. De eventuele portokosten worden apart vermeld bij het plaatsen van uw bestelling en moeten eveneens voldaan worden op het ogenblik van de bestelling. De bevestigingsmail van de bestelling bevat een totaalbedrag: dit is de definitieve prijs en omvat alle taksen, heffingen en kosten.

De kosten voor verzending naar binnen- en buitenland worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien.

Betaling dient de levering vooraf te gaan. Indien wordt betaald per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. De betaling via overschrijving dient de verkoper te hebben bereikt binnen de 3 werkdagen, zoniet vervalt de bestelling.

De website van de webshop van CRAAC is onderworpen aan de Belgische wetgeving en alle op de website aangeboden producten worden vanuit België verstuurd. De facturen worden opgesteld in euro’s en zijn onderhevig aan de Belgische Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW), die 6% bedraagt voor de producten en 6% voor de transportkosten.
De Verkoper aanvaardt de verschillende betalingsmogelijkheden beschikbaar op de website en bankoverschrijving.

De Klant ontvangt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van de betaling van de prijs. De bestelling wordt pas verder afgehandeld zodra zij gevalideerd is, ongeacht de gekozen betaalmethode. Elke bestelling wordt geregistreerd, maar niet verder afgehandeld, zolang zij niet gevalideerd is. Een bestelling wordt gevalideerd zodra het organisme voor controle en verificatie van betalingen de toestemming tot het in debet brengen van het bedrag verstuurd heeft. Op dat ogenblik verstuurt de Verkoper een bevestigingsmail naar de Klant en wordt het bedrag in debet gebracht bij de Klant. De Verkoper behoudt zich het recht voor de afhandeling van de bestelling op te schorten indien de geaccrediteerde organismen de toestemming tot betaling niet verlenen of ingeval van niet-betaling. In dat geval kan de Verkoper de verkoop als ongedaan beschouwen. De Verkoper garandeert de volledige vertrouwelijkheid van de bankgegevens. Deze worden beveiligd door de SSL-standaard die automatisch de geldigheid van de toegangsrechten controleert tijdens de betaling per bankkaart en alle uitgewisselde gegevens codeert teneinde hun vertrouwelijkheid te garanderen.

Bij laattijdige betaling zijn de wettelijke interesten van toepassing vanaf de vervaldatum van de factuur. (8 % bij handelaars en 1,75 % bij consumenten).

 1. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail. 

De bestelbon wordt geregistreerd in het IT-register van de Verkoper en wordt beschouwd als het bewijs van de tussen beide partijen ontstane contractuele relatie. Het IT-register van de Verkoper wordt op een betrouwbare en duurzame drager bewaard en bevat de enige authentieke informatie over de beschikbaarheid en de prijzen van de artikelen. De in de automatische registratiesystemen opgenomen informatie vormt het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

De verkoop wordt pas gesloten zodra de bevestiging van de bestelling per e-mail naar de Klant wordt verstuurd. De Verkoper is slechts gebonden door de bestelling door de Klant vanaf de datum waarop deze schriftelijke bevestiging van de bestelling verstuurd wordt. Vanaf dat ogenblik verbindt de Verkoper zich ertoe de bestelling af te handelen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling onderhevig te maken aan andere voorwaarden, haar op te schorten of te weigeren, in het bijzonder wanneer de bestelling onvolledig is, de meegedeelde gegevens manifeste fouten bevatten, indien eerdere bestellingen niet betaald werden of wegens welke andere reden ook die de Verkoper zelf kan inroepen.

De informatie die de Klant heeft meegedeeld bij de plaatsing van zijn bestelling is bindend voor de Klant: de Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden indien hij niet in staat is de bestelling te leveren doordat de Klant foutieve contactgegevens meegedeeld heeft. Bestellingen zijn slechts definitief zodra de Klant de overeengekomen betaling heeft uitgevoerd.

Indien na de bevestiging van een bestelling zou blijken dat de bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis gesteld. De Klant kan in dat geval vragen zijn bestelling te annuleren. Uiterlijk dertig dagen na de annulering ontvangt de Klant het door hem betaalde bedrag op zijn bankrekening.

 1. Levering

Versheid, kwaliteit en een optimale ervaring van onze producten komen op de 1ste plaats!

Wij versturen naar België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.

De levering van producten zal in de mate van het mogelijk gebeuren na ontvangst van de betaling. Wij streven ernaar de goederen binnen de 7 werkdagen te versturen. Eventuele vertragingen in de leveringen of extreme weersomstandigheden met hoge temperaturen waardoor de chocolade kan smelten of verkleuren, zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding.

De levering van de bestelde artikelen gebeurt steeds op het door de klant opgegeven adres (één adres per order) en dit op werkdagen, een specifiek leveringsuur kan u niet kiezen. Er is geen levering mogelijk tijdens het weekend en op feestdagen. Leveringen naar een postbus zijn niet mogelijk.

Bij keuze voor de optie ‘afhaling’ kan de bestelling door de klant afgehaald worden na concrete afspraak met de verkoper – geef uw telefoonnummer in bij de bestelling en de verkoper contacteert u persoonlijk voor een afspraak. Wilt u graag de mogelijkheden op voorhand bekijken? Gebruik dan het contactformulier of mail naar support@craac.be

De transporttijd (uitgedrukt in werkdagen) gaat in op de dag dat het pakket door ons wordt overgedragen aan de vervoerder. U ontvangt daarna een e-mail met de trackingcode om uw pakje te kunnen volgen. 

Voor verdere info mbt verzending en verzendtarieven kan u  www.shop.craac.be/Levering-afhaling-betaling consulteren.

 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de koerier het pakket niet kan bezorgen in geval van afwezigheid, in geval van een onjuist of onvolledig adres, of niet op de voorziene dag in geval van overmacht (extreem weer, extreem drukke periodes, ongeval, staking, … ).

Zendingen die worden geleverd in een afhaalpunt (bijvoorbeeld bij afwezigheid van de bestemmeling) en  niet worden afgehaald binnen de 7 dagen worden automatisch terug naar ons gestuurd. Retourzendingen komen niet in aanmerking voor terugbetaling indien deze producten bevatten met een beperkte houdbaarheid, dit geldt eveneens voor zendingen die retour komen wegens een foutief of onvolledig adres. De kosten voor een nieuwe verzending zijn ten laste van de koper.

Bij temperaturen vanaf 25° (in België of in het land van bestemming) versturen wij NIET , dit omdat wij geen controle hebben over de temperatuur in de opslagruimte van de transportfirma’s.

In geval van levering in een afhaalpunt raden wij aan om het pakket zo snel mogelijk af te halen, dit omdat wij geen controle hebben over de temperatuur in het afhaalpunt.

Wij verpakken onze holle chocoladefiguren zo goed als mogelijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor breuk tijdens het transport. Er kan geen compensatie worden geclaimd voor gebroken chocoladefiguren. Indien de klant een pakket ontvangt dat op moment van aflevering duidelijk beschadigd is, dan is het de verantwoordelijkheid van de klant om dit pakket niet te aanvaarden en de verkoper op de hoogte te stellen van de reden van weigering. Eens het pakket werd geaccepteerd bij aflevering, kan er geen claim meer ingediend worden bij de transportfirma en dus ook geen terugbetaling meer plaatsvinden.

 1. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (CRAAC, Eekstuk 6, 9030 Mariakerke, België)  via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of per e-mail (support@craac.be) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering), niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben (bvb: pralines, koekjes, chocolade …);
 • de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. 
 1. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie kan de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website. 

 1. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien. 

 1. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de verkoper.

Voor verdere info, zie ook onze privacy policy op de website. 

 1. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.

Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

De Website en de in het kader van de Website gebruikte software kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die beschermd wordt op grond van intellectuele eigendomsrechten of andere wetgeving. Behoudens andersluidende bepaling, behoort het intellectuele eigendomsrecht op de documenten die voorkomen op de Website en in alle voor deze Website gecreëerde elementen exclusief toe aan CRAAC. CRAAC kent derhalve geen enkele licentie of andere rechten toe. De gebruiker geniet uitsluitend het recht om de Website te raadplegen.

De reproductie van op de Website gepubliceerde documenten is enkel toegestaan voor informatiedoeleinden en voor persoonlijk en particulier gebruik. De reproductie en/of het gebruik van voor andere doeleinden gemaakte kopieën is ten strengste verboden. Het is eveneens verboden een afgeleid werk te kopiëren, wijzigen of creëren, het ontwerp of de samenstelling van de broncode om te keren of op enigerlei andere wijze te trachten deze broncode te achterhalen (met uitzondering van de in de wet voorziene gevallen), alsook alle overige rechten in verband met de software te verkopen, toewijzen, sublicentiëren of overdragen. Het is eveneens verboden de software te wijzigen of hiervan gewijzigde versies te gebruiken, in het bijzonder (en zonder dat deze opsomming beperkend is) om een niet-toegestane toegang te verkrijgen tot de dienst of om toegang te verkrijgen tot de Website via een ander medium dan de interface die CRAAC hiertoe ter beschikking stelt van de internetgebruiker.

 1. Hyperlinks

De Website bevat hyperlinks naar andere websites. CRAAC is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud van deze andere websites, noch voor artikelen die daarop staan of die men via deze websites kan verkrijgen. Het bestaan van (een) hyperlink(s) naar andere websites of verwijzingen naar informatie, producten of diensten van derden, heeft onder geen beding tot gevolg dat CRAAC deze websites of het materiaal daarop goedkeurt. Opmerkingen of vragen die betrekking hebben op andere websites, moeten naar de verantwoordelijke van die websites verstuurd worden. CRAAC herinnert eraan dat voor het creëren van hyperlinks naar de Homepage of andere pagina’s van deze Website het uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk akkoord van CRAAC vereist is

 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze Website en zijn toegangs- en gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Eventuele klachten moeten op voorhand geregistreerd worden door onze klantendienst op het e-mailadres support@craac.be. De Klant dient zich in eerste instantie tot CRAAC te wenden om een minnelijke oplossing voor het geschil te verkrijgen. Indien het geschil blijft bestaan, zal het beslecht worden overeenkomstig de Belgische wetgeving door de rechtbanken van het arrondissement Gent die, in principe en behoudens een andersluidende wettelijke bepaling, hiervoor als enige bevoegd zijn.

Follow Us

Copyright 2021 | CRAzy About Chocolate | Homemade with love

Scroll naar boven